Beterlopenwinkel BV, gevestigd aan Splinterlaan 158, te
Leiderdorp is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.beterlopenwebwinkel.nl Splinterlaan 158 in Leiderdorp 0031172586287
P.J Tap is de Functionaris Gegevensbescherming van Beterlopenwinkel BV hij is te bereiken via
info@beterlopenwinkel.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Beterlopenwinkel BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf
onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@beterlopenwinkel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Beterlopenwinkel BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Beterlopenwinkel BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Beterlopenwinkel BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Beterlopenwinkel BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Beterlopenwinkel BV) tussen zit. Beterlopenwinkel BV gebruikt de
volgende computerprogramma’s of -systemen:
Store Control kassa systeem; welke wij gebruiken om uw klantgegevens te noteren met het doel uw
aankopen terug te vinden en mailings te versturen.
Sendblaster; Met doel om emails te versturen
Hello Dialog; Met het doel om emails te versturen op basis van aankoopgedrag
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Beterlopenwinkel BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. ‘Wij verwerken persoonsgegevens op
grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. De betrokkene
heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een
of meer specifieke doeleinden
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
persoonsgegevens
Personalia : tot opzegging of overlijden.
Adres : tot opzegging of overlijden
Email ; tot opzegging of overlijden. Of opzeggen via afmeldknop nieuwsbrief
Beterlopenwinkel BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Beterlopenwinkel BV blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de
betrokkene partij is.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Beterlopenwinkel BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je
computer, tablet of smartphone. Beterlopenwinkel BV gebruikt cookies met een puur
technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om
de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies
die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen
aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben
we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen.
Op onze websites worden cookies geplaatst door derden dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of
sociale media bedrijven. Hieronder een overzicht;
Cookie: Google Analytics, analytische cookie die website bezoek meet. Bewaartermijn 2 jaar
Cookie;Hotjar,tracking cookie om website te verbeteren. Bewaartermijn 2 jaar
Cookie ; double click net, advertentie cookie google. Bewaartermijn 2 jaar.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beterlopenwinkel BV en heb je
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om
de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar info@beterlopenwinkel.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Beterlopenwinkel BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Beterlopenwinkel BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of
via info@beterlopenwinkel.nl